doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.

 

docent katedry ekonomie

proděkan pro vědu a výzkum SU OPF

 

odborné zaměření: obecná ekonomie, evropská integrace a trh práce

 

Michal Tvrdoň je absolventem Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, programu Hospodářská politika a správa, oboru Evropská unie (1997-2003). V roce 2007 úspěšně dokončil doktorské studium na Masarykově univerzitě, Ekonomicko-správní fakultě ve studijním programu Hospodářská politika a správa, oboru Hospodářská politika, kde úspěšně obhájil disertační práci na téma ,,Institucionální rámec fungování české ekonomiky po vstupu do EU (aplikace na trh práce)". V roce 2009 si své vzdělání doplnil v oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo, kdy absolvoval navazující magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2013 habilitoval v oboru Ekonomie na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

 

Svou pedagogickou činnost zahájil v září 2006 na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, kde nastoupil jako asistent na katedru ekonomie a kde působí nyní jako docent. Současně od roku 2012 zastává také funkci proděkana pro vědu a výzkum. V průběhu svého akademického působení na SU OPF se podílel či podílí na výuce kurzů Mikroekonomie A, Makroekonomie A, Evropská unie (jako garant), Hospodářská politika EU (jako garant) a Strukturální politika EU. V roce 2010 působil také jako přednášející předmětu Evropské právo na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.  Je autorem či spoluautorem 4 monografií, 2 učebních textů a přes 70 odborných příspěvků publikovaných v domácích i zahraničních vědeckých časopisech (z toho tři jsou evidovány ve světově uznávané databázi Web of Science společnosti Thomson Reuters a sedm je zalistováno ve světově uznávané databázi SCOPUS) či sbornících prezentovaných na vědeckých konferencích v tuzemsku i v zahraničí (z toho je 12 zalistováno v Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters). Mimo to je spolueditorem sborníku, jenž byl zalistován na Web of Science. Účastnil se či se v současné době podílí na řešení vědeckovýzkumných projektů, ať již národního, nebo mezinárodního významu.

 

Kromě standardní vědeckovýzkumné činnosti se Michal Tvrdoň podílí na vydávání dvou vědeckých časopisů: Acta academica karviniensia (jako předseda Výkonné rady) a E+M Ekonomie a Management (člen Radakční rady). Od roku 2013 působí jako člen hodnotícího panelu 403 Podnikové vědy, management, administrativa, správa a finanční ekonometrie Grantové agentury České republiky.

 

Kontakt:
Slezská univerzita
Obchodně podnikatelská fakulta
Katedra ekonomie
Univerzitní nám. 1934/3
733 40 Karviná
Česká republika

místnost: A 403
telefon: +420 596 398 460
fax: +420 596 312 069
email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Konzultační hodiny v LS ak. rok 2013/2014:

úterý: 10:00 - 11:00
středa: 13:00 - 15:00

 

Tvrdoň
 

Slovník pojmů

Statistická data

Ze života katedry

Den otevřen...

Obor Evropská integrace


Přihlásit seNovinky

27. 5. 2014: Na intranetu fakulty najdete rozdělení do státnicových komisí pro bakalářskou i navazující magisterskou formu studia.

 

30. 4. 2014: Tematické okruhy oborů VES, EI a všeobecné části, stejně tak otázky oborů VES a EI najdete v části "Ukončení studia" podle charakteru Vaší státní závěrečné zkoušky.

 

21. 2. 2014: Změny ve výuce předmětů při zahájení výuky v LS 2013/2014 najdete zde.

 

13. 2. 2014: Náhradní a opravný termín státních závěrečných zkoušek. Složení zkušebních komisí najdete zde. Tematické okruhy všeobecné části, oborů Evropská integrace a Veřejná ekonomika a správa najdete v části "Ukončení studia".

 

15. 10. 2013: Informace pro studenty, kteří zpracovávají závěrečné práce pod vedením členů katedry ekonomie v akademickém roce 2013/2014 najdete zde.